You are currently viewing Update-ti I Fundit Për Windows 10 [KB3213986] Sjell Probleme Për Përdoruesit Me Shumë-Monitorë

Update-ti I Fundit Për Windows 10 [KB3213986] Sjell Probleme Për Përdoruesit Me Shumë-Monitorë

Këshilluesi i lëshuar për Update-tin KB3213986 nga Microsoft thotë se ky Update mund të dëmtoj përdoruesit me shumë-monitorë në lojëra.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Problemi manifestohet në programe 3d si p.sh lojëra, ne sisteme që kanë më shumë se një monitorë, dhe sjell ngadalësim, dëmtim të figurës.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Microsoft e ka etiketuar problemin si “çështje e njohura” [known issue] kështu që një zgjidhje mund të vi së shpejti.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Përkohësisht e vetmja rrugë zgjidhe është të luhet me një ekran të vetëm, apo të luhet në modalitetin Windows. [jo në ekrane të plotë],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Burimi: Microsoft.